www.isvroma.it

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Sicilien

Utgrävningskampanj i Francavilla 2016

Institutet lät i januari 2016 göra en geofysisk undersökning av området som reserverats för utgrävning i samarbete med geofysiker från The British School at Rome. Fältet mättes in med totalstation och undersöktes med markradar. Höstens utgrävning pågick i endast tre veckor med en mindre grupp arkeologer och arbetare i syfte att kontrollera de resultat som den geofysiska undersökningen antydde för att underlätta planering av kommande arbete. Ett område på 25 kvadratmeter öppnades och vi grävde oss ned nästan 2 meter. De översta lagren innehöll blandat material, särskilt skärvor av medeltida och senare perioders majolika och tegel. Längre ned påträffades material från 400-talet f.Kr. i form av attisk svartglaserad keramik och en stenpackning som vi hoppas kunna undersöka vidare.

Utgrävningen visade därmed med all önskvärd tydlighet att området var bebott under klassisk tid och att den antika staden har fortsatt åt detta håll, d.v.s. norrut. Om erforderliga medel erhålls har institutet har för avsikt att nästa år fortsätta utgrävningen i Francavilla.

Svenska Institutet i Rom har nyligen avslutat den första utgrävningskampanjen i Francavilla di Sicilia inom ramen för det fyraåriga utgrävningstillstånd som Siciliens antikvariska myndighet utfärdat. Undersökningarna äger rum på ett fält intill Palazzo Cagnone, ett 1600-talspalats i kommunal ägo mitt i staden, och utförs i samarbete med Parco Archeologico di Naxos och Francavillas kommun

Institutet lät i januari 2016 göra en geofysisk undersökning av området som reserverats för utgrävning i samarbete med geofysiker från The British School at Rome. Fältet mättes in med totalstation och undersöktes med markradar. Höstens utgrävning pågick i endast tre veckor med en mindre grupp arkeologer och arbetare i syfte att kontrollera de resultat som den geofysiska undersökningen antydde för att underlätta planering av kommande arbete. Ett område på 25 kvadratmeter öppnades och vi grävde oss ned nästan 2 meter. De översta lagren innehöll blandat material, särskilt skärvor av medeltida och senare perioders majolika och tegel. Längre ned påträffades material från 400-talet f.Kr. i form av attisk svartglaserad keramik och en stenpackning som vi hoppas kunna undersöka vidare. Utgrävningen visade därmed med all önskvärd tydlighet att området var bebott under klassisk tid och att den antika staden har fortsatt åt detta håll, d.v.s. norrut. Om erforderliga medel erhålls har institutet har för avsikt att nästa år fortsätta utgrävningen i Francavilla.<

Francavilla di Sicilia ligger i den mycket bördiga Alcantaradalen endast 20 km från Siciliens östkust, skyddad av Peloritanibergen i norr, Nebrodibergen i väster och Etna i söder. I staden gjordes 1979 uppmärksammade fynd från en votivdepå tillhörande en arkaisk helgedom till Demeter och Persefone i form av terrakottareliefer, pinakes, av lokrisk typ. Under 1980-talet och fram till 2000-talets början företogs sporadiska utgrävningar i staden i samband med hus- eller vägbyggen. 2003 exproprierades privat mark och under åren 2003-2004 kunde mer omfattande utgrävningar utföras av Siciliens antikvariska myndighet, Assessorato Regionale dei Beni Culturali. I tidigare forskning har det spekulerats kring huruvida Francavilla är platsen för den antika staden Kallipolis. Denna stad omnämns av Strabon (6.2.6 (C 272)) som en subkoloni till Naxos, men den var övergiven när Strabon skrev i början av första århundradet e.Kr. De övergripande målen med det svenska projektet är att det skall sprida ljus över frågan om vilket förhållande staden kan ha haft till Naxos, när staden grundades och i förlängningen om Francavilla går att identifiera med Kallipolis. Ett mer konkret mål med projektet  är att undersöka den antika stadens utbredning och stadsplan. Husgrunder frilagda i tidigare utgrävningar i staden uppvisar stora likheter i murteknik med byggnader i Naxos som uppfördes efter Hieron I:s återuppbyggnad av staden 476 f.Kr.

Medverkande i 2016 års fältarbete: Från institutet medverkade projektledaren tillika institutets direktör Kristian Göransson, forskarlektor Henrik Boman och arkeolog Monica Nilsson. Mätansvarig var Stephen Kay från The British School at Rome. Grävarbetare var Giuseppe Miceli och Giovanni Da Campo. Schaktning och grävning med maskin i början av arbetet utfördes av Carmelo Da Campo.

Tack

Arbetet i Francavilla kunde genomföras tack vare generöst stöd av Stiftelsen Enboms fond vid Kungl. Vitterhetsakademien och Fondazione Famiglia Rausing. Institutet är mycket tacksamt för detta värdefulla stöd. Vi vill också framföra ett varmt tack till vår samarbetspartner Dr Maria Costanza Lentini och Parco Archeologico di Naxos genom parkens direktör arkitekt Vera Greco, samt Francavillas kommun, särskilt borgmästaren Dr Pasquale Monea för all praktisk hjälp och uppmuntran. Tack även till Hotel Palladio i Giardini-Naxos för generöst stöd.

 

 

 

Länk till artikel om utgrävningen i lokalpressen:

http://www.gazzettinonline.it/2016/12/03/francavilla-un-pavimento-nel-sottosuolo_69315.html

Utgrävningskampanj i Francavilla 2018

Utgrävningsprojektet i Francavilla di Sicilia är ett samarbete mellan institutet, den antikvariska myndigheten vid Regione Siciliana genom Parco Archeologico di Naxos och Francavillas kommun. Projektet leds av Kristian Göransson och medverkande arkeologer är Henrik Boman och Monica Nilsson. Två-fyra lokalt anställda skickliga grovarbetare deltog dagligen i arbetet. Liksom under tidigare säsonger medverkade två svenska studenter i antikens kultur och samhällsliv, denna gång Christian Stelius (Lunds universitet) som var med för andra gången och Joacim Seger (Uppsala universitet). För inmätning med totalstation svarade även denna gång Stephen Kay från The British School at Rome tillsammans med assistenten Elena Pomar.

Francavilla di Sicilia ligger på Etnas nordsluttning i den bördiga Alcantaradalen, ca 20 km från den första grekiska kolonin Naxos på Siciliens östkust. Francavilla började grävas ut 1979 då uppmärksammade fynd från en votivdepå tillhörande en arkaisk helgedom till Demeter och Persefone gjordes i form av terrakottareliefer (pinakes) av lokrisk typ och andra votivgåvor. Från och med 1980-talet företogs sporadiska utgrävningar i staden i samband med hus- eller vägbyggen. Regione Siciliana exproprierade år 2003 privat mark i Francavilla och under de följande två åren kunde mer omfattande utgrävningar utföras av Siciliens centrala antikvariska myndighet, Assessorato Regionale dei Beni Culturali. Hösten 2015 erhöll institutet utgrävningstillstånd på fyra år fr.o.m. 2016 för ett fält vid Palazzo Cagnone, ett 1700-talspalats i kommunal ägo, alldeles norr om tomten där den omfattande utgrävningen 2003-2004 ägde rum. De övergripande målen med det svenska projektet är att det skall sprida ljus över frågan om vilket förhållande staden kan ha haft till Naxos, när staden grundades och – i förlängningen – om Francavilla går att identifiera med Kallipolis, en ännu inte lokaliserad stad som omnämns av Strabon som subkoloni till Naxos. Ett mer konkret mål med projektet är att undersöka den antika stadens stadsplan.


Efter två säsonger 2016 bestående av en geofysisk undersökning i början av året och en mindre utgrävning på senhösten genomfördes i oktober 2017 en mer omfattande utgrävning med goda resultat. Framför allt påträffades välbyggda husgrunder i sten och stora mängder grekisk keramik. Fältarbetet hösten 2018 ägde rum under tre veckor mellan 15 oktober och 2 november i syfte att utöka området för utgrävningen samt fortsätta nedåt från den nivå där arbetet slutade 2017. Trots vissa problem med ostadigt väder och ett häftigt regn var arbetet framgångsrikt. En yta på 64m² omedelbart norr om 2017 års schakt banades av med grävmaskin under de första dagarna. Därefter vidtog det fortsatta arbetet med hacka och spade. Ett antal välbevarade murar tillhörande en och samma byggnad grävdes fram.   Fyndmaterialet bestod  precis som under fjolårets grävning till största del av grekisk keramik daterbar till 400-talet f.Kr. och mycket taktegel från de nedrasade taken. Keramiken var delvis importerad från Athen, Korinth och Syditalien men mycket är sannolikt lokalt tillverkat på Sicilien. Vaser som associeras med mat och dryck dominerade som väntat det keramiska materialet. Vidare påträffades ett antal vävtyngder som visade på textiltillverkning i anslutning till byggnaderna. En hel, odekorerad oljelampa från 400-talet f.Kr. grävdes ut. Två små bronsmynt hittades – de första mynten som hittills påträffats i projektet. Det finns goda förhoppningar om att åtminstone det ena myntet skall gå att identifiera.

Fynden skall under 2019 studeras inför det fältarbete som projektet hoppas kunna utföra senare under året. Utgrävningen var liksom tidigare säsonger helt externfinansierad tack vare anslag från Kungliga Vitterhetsakademien (Enboms fond) och Familjen Rausings Stiftelse.

Utgrävingskampanj i Francavilla 2017


Efter en värdefull geofysisk prospektering och testgrävning 2016 utförde institutet i oktober 2017 en nästan fyra veckor lång grävkampanj i Francavilla di Sicilia på nordöstra Sicilien. Detta var den andra av fyra planerade säsonger. (För en bakgrund till projektet och resultaten under 2016 se längre ner) Utgrävningen innebar att området som undersöktes utökades i yta främst norrut samtidigt som vi också grävde oss djupare nedåt i de antika lagren. Med anledning av en utfyllnad av det sluttande fältet med jord (troligen under 1700-talet) måste ett tjockt matjordslager tas bort med grävmaskin, vilket vi märkte redan 2016. Denna säsong hade vi möjlighet att använda maskiner ett par dagar längre än föregående fältkampanj varför vi från och med andra veckan i fält kunde arbeta effektivt med hacka och spade. Arbetet blev mycket framgångsrikt och ledde till att flera murar tillhörande byggnader i den antika staden kom i dagen. Fältarbetet leddes av institutets direktör och utgrävningens projektledare Kristian Göransson. Medverkande arkeologer var Henrik Boman och Monica Nilsson.

Ovärderliga för projektet var de två lokala erfarna arbetare vilka –liksom föregående säsong – utförde grovarbetet. Nytt för 2017 var att vi beredde plats åt två svenska studenter i antikens kultur och samhällsliv, Emelie Byström från Stockholms universitet och Christian Stelius från Lunds universitet. Möjligheten att ge studenter fältpraktik är ett viktigt syfte med projektet, vid sidan av de vetenskapliga målen. För mätningen svarade liksom under 2016 Stephen Kay från The British School at Rome. Projektet fick under de sista dagarna i fält besök av Jari Pakkanen, dåvarande direktören för Finlands Atheninstitut, som med en drönare utförde fotografering av det utgrävda området samt gjorde en 3D-modell av detsamma.

 

 

Parallellt med grävarbetet tvättades all keramik under säsongen och materialet gicks sedan igenom i början av mars 2018 av Kristian Göransson. En preliminärrapport är under utarbetande och den keramiska repertoaren visar på en stark dominans av kärl associerade med mat och dryck. Ett stort antal dryckesbägare hittades, särskilt s.k. joniska koppar, kylikes och skyphoi, merparten svartglaserade och sannolikt lokalt tillverkade, men flera exemplar är troligen attiska. Amforor från Korinth, Magna Graecia och Egeiska havet berättar om vittgående handelskontakter.

Från vänster Monica Nilsson, Christian Stelius, Kristian Göransson, Emelie Byström och Henrik Boman.

 

Arbetet i Francavilla kunde genomföras tack vare generöst stöd av Stiftelsen Gihls fond vid Kungl. Vitterhetsakademien och Fondazione Famiglia Rausing. Institutet är mycket tacksamt för detta värdefulla stöd. Vi vill också framföra ett varmt tack till vår samarbetspartner Dr Maria Costanza Lentini och Parco Archeologico di Naxos genom parkens direktör arkitekt Vera Greco, samt Francavillas kommun, särskilt borgmästaren Vincenzo Pulizzi för all praktisk hjälp och uppmuntran. Tack även till Hotel Palladio i Giardini-Naxos för generöst stöd och hjälp med boende.


Kristian Göransson

Institutet på facebook

Urbis är online!

Svenska Rominstitutets Vänner

The Valle Giulia Dialogues

You are here: