www.isvroma.it

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Konstvetenskap i Rom

Den konstvetenskapliga forskningen vid Svenska institutet i Rom bygger i hög grad på vetenskapliga samarbeten inom och utom Italien. Viktiga mål är att stärka de vetenskapliga banden mellan Sverige och Italien, att främja tvär- och mångvetenskapliga projektarbeten, och att bidra till en stark svensk vetenskaplig återväxt inom de forskningsområden som Institutet representerar. Externa forskare kan förlägga sina projekt vid institutet, något som givet de jämförelsevis låga OH-kostnaderna kan vara förmånligt. Kontaktperson i sådana frågor är den konstvetenskapliga kursens ledare och institutets vice direktör.

Vid institutet har i princip alltsedan starten 1926 bedrivits forskning inom ämnet Konsthistoria, sedermera Konstvetenskap. En fast förankring vid institutet fick ämnet emellertid först 1959, då den då nyligen disputerade uppsaladocenten Torgil Magnuson höll den första konsthistoriska kursen. Magnuson, som specialiserat sig på 1400-talets romerska arkitektur, skulle i egenskap av vice direktör komma att leda kursen fram till 1992. ”Romkursen” har blivit en institution som erbjudit generationer av svenska konsthistoriker möjligheten att under drygt två höstmånader närstudera Roms konstnärliga utbud under sakkunnig ledning. Traditionen lever än idag, även om kursen sedan 2017 formellt administreras av Stockholms universitet. Beträffande kursen, läs mera här.

Torgil Magnusons forskargärning var starkt knuten till Rom med betoning på ungrenässans och barock. Bland hans publikationer märks Studies in Roman Quattrocento architecture (1958), Rome in the Age of Bernini (1982-86) och The urban transformation of Medieval Rome, 312-1420 (2004).

Torgil Magnuson efterträddes 1992 av Börje Magnusson, som upprätthöll tjänsten som vice direktör och kursledare fram till 2008. Denne hade dessförinnan större delen av sin karriär förlagd till Nationalmuseum i Stockholm, med inriktning på 1500- och 1600-talens teckningskonst. Under hans tid utvecklades kursinnehållet till att innefatta Roms urbana utveckling även under 1800- och 1900-talen. Börje Magnusson kom även att intressera sig för forskningen kring drottning Kristinas romerska tid, något som också resulterade i ett flertal symposier.

Bland Börje Magnussons publikationer märks Att illustrera fäderneslandet: en studie i Erik Dahlbergs verksamhet som tecknare (1986), Cristina di Svezia e Roma: atti del simposio tenuto all’Istituto Svedese di Studi Classici a Roma (1995), Italian drawings: Umbria, Rome, Naples (med P. Bjurström, 1998), Rom: en konst- och kulturhistorisk vägledning (2001) och Förvandlingskonst: Ovidius Metamorfoser (2007).

Åren 2008–2012 fungerade Sabrina Norlander Eliasson som vice diektör och kursledare. Hennes forskningar har resulterat i flera publikationer om klostermiljöer och porträttkonst i 1700-talets Rom, bl.a. Portraiture and social identity in eighteenth-century Rome (2009) och Italian paintings: three centuries of collecting, Nationalmuseum, Stockholm (tills. m. Daniel Prytz, Johan Eriksson, Sofia Ekman & Britta Nilsson). Hon avlöstes 2013 av Martin Olin, från Nationalmuseums forskningsavdelning och med bakgrund huvudsakligen som Tessinforskare, en flitig seminare- och konferensarrangör, och artikelförfattare.

Ansvarig för den konstvetenskapliga verksamheten vid institutet är sedan juli 2015 Lars Berggren ( Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen ), som ägnat olika romerska ämnen större delen av sin forskargärning. Han har bl.a. publicerat monografierna Giordano Bruno på Campo dei Fiori. Ett monumentprojekt i Rom 1876-1889 (1991), och L’Ombra dei Grandi. Monumenti e politica monumentale a Roma 1870-1895 (tills. m. Lennart Sjöstedt, 1996), liksom ett stort antal artiklar på olika europeiska, italienska och romerska temata. Berggren arbetar f.n. med arrangerandet av en vetenskaplig konferens om den konsthistoriska kursens betydelse för svensk konstvetenskaplig forskning och kontakterna mellan Sverige och Italien.

Institutet på facebook

Urbis är online!

Svenska Rominstitutets Vänner

The Valle Giulia Dialogues

You are here: