www.isvroma.it

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Institutets helårsstipendier

Stipendierna utlyses på institutets hemsida i början av december

Institutet utdelar årligen fyra större stipendier. 
För samtliga gäller följande bestämmelser:
- Stipendiebeloppet är på 50 000 kr för fyra, 55 000 för fem eller 60 000 för sex månaders vistelse. Möjlighet till förlängd vistelse vid institutet på egen bekostnad kan vara möjlig.
- Styrelsen kan, om särskilda skäl finns, utdela två halva stipendier. Den som innehaft stipendiet under ett år skall endast av synnerliga skäl kunna tilldelas stipendiet på nytt - Stipendiet utdelas för ett akademiskt år med början i september, varvid stipendietiden skall vara minst 4 månader och högst 6 månader (stipendiaten i antikens kultur och samhällsliv resp. konstvetenskap förväntas förlägga stipendietiden så att den sammanfaller med den arkeologiska vårkursen resp. den konstvetenskapliga höstkursen).
- Stipendiaten får under stipendietiden i Rom disponera bostad på Institutet.
- Stipendiaten är skyldig att, efter överenskommelse med institutets direktör eller vice direktör, i viss utsträckning vara behjälplig med skiljda arbetsuppgifter på institutet som medverkan i undervisningen. Härvid bör stipendiatens egna studiesyften i möjligaste mån tillgodoses. Stipendiaten skall inom ett halvt år efter stipendietidens slut inlämna en kortfattad redogörelse för sina under stipendietiden bedrivna studier. Stipendiaten förväntas hålla ett seminarium vid institutet.
- Stipendiaterna bereds tillfälle att deltaga i Institutets kurser i antikens kultur och samhällsliv resp. konstvetenskap.

Ansökan ställs till Institutets kontor i Stockholm, och skall inkomma i mitten av januari. Till ansökan skall bifogas styrkta kopior av merithandlingar, detaljerad forsknings- eller studieplan för stipendietiden och i förekommande fall intyg från handledaren.

Arkeologiska stipendiet

Avsett för masterstuderande, doktorand eller nydisputerad som ägnar sig åt vetenskapligt och självständigt studium inom universitetsämnet antikens kultur och samhällsliv eller närliggande ämne. I ansökan skall en utförlig projektbeskrivning för stipendietiden medtagas, vilken utgör grunden för bedömningen. Bedömningskriterierna skall vara projektets kvalitet och genomförbarhet, samt Rom/Italienvistelses relevans för forskningsuppgiften.

Filologiska och konstvetenskapliga stipendiet

Avsett för masterstuderande, doktorand eller nydisputerad som ägnar sig åt vetenskapligt och självständigt studium inom universitetsämnena latin, grekiska (inklusive bysantinsk grekiska) och konstvetenskap. Stipendiet utdelas vartannat år med företräde för sökande från ämnet latin eller grekiska, vartannat år från ämnet konstvetenskap. I ansökan skall en utförlig projektbeskrivning för stipendietiden medtagas, vilken utgör grunden för bedömningen. Bedömningskriterierna skall vara projektets kvalitet och genomförbarhet, samt Rom/Italienvistelses relevans för forskningsuppgiften.

Allmänna stipendiet

Avsett för masterstuderande, doktorand eller nydisputerad oavsett ämne eller fakultetstillhörighet där Rom kan erbjuda en lämplig arbetsmiljö. I ansökan skall en utförlig projektbeskrivning för stipendietiden medtagas, vilken utgör grunden för bedömningen. Bedömningskriterierna skall vara projektets kvalitet och genomförbarhet, samt Rom/Italienvistelses relevans för forskningsuppgiften.

Arkitektstipendiet

Avsett för arkitekt som utexaminerats från teknisk högskola (eller med motsvarande kvalifikationer) och ämnar bedriva arkitektstudier i Rom. Studierna i Rom kan inriktas på arkitekturhistorisk, konstvetenskaplig eller restaureringsteknisk fördjupning, men också gälla aktuella byggnadsfrågor och miljöstudier. Vid utseende av stipendiat tillmäts särskild betydelse vilken relevans ett stipendium vid institutet har för den sökandes studier eller forskning.

Institutet på facebook

Urbis är online!

Svenska Rominstitutets Vänner

The Valle Giulia Dialogues

You are here: