www.isvroma.it

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

DET STÖRRE FILOLOGISKA/KONSTVETENSKAPLIGA STIPENDIET VID SVENSKA INSTITUTET I ROM 2020-21

Styrelsen för Svenska institutet i Rom ledigförklarar härmed ett stipendium avsett för masterstuderande, doktorand eller nydisputerad som ägnar sig åt vetenskapligt studium inom

universitetsämnena latin eller grekiska, inklusive bysantinsk grekiska, alternativt forskningsfältet för universitetsämnet konstvetenskap. För nydisputerad gäller en tidsgräns om fem år efter disputationen. Sökande som inte innehaft stipendiet tidigare äger företräde framför den som tidigare har uppburit det.

Stipendiet utdelas vartannat år med företräde för sökande från filologi, vartannat år för sökande från konstvetenskap. Observera att i utlysningen för 2020/21 äger sökande från filologi företräde. Vid eventuell brist på behöriga sökande från latin/grekiska kan stipendiet tilldelas sökande från konstvetenskap. Till ansökan skall fogas en utförlig beskrivning av den sökandes forskningsprojekt  (dock max 3 sidor) och denna utgör grund för bedömningen av de sökande. Bedömningskriterierna skall vara projektets kvalitet och genomförbarhet samt Rom-/Italienvistelsens relevans för projektet.

Stipendiesumman är på 50.000 kr för fyra månader, 55.000 för fem månader och 60.000 för sex månaders vistelse. Möjlighet till förlängd vistelse vid institutet på egen bekostnad kan vara möjlig. Stipendiet utdelas för läsåret 20-21 med början den 1 september 2020. Stipendietiden skall vara den i ansökan angivna (fyra, fem eller sex månader) under vilken stipendiaten har rätt att fritt disponera bostad på institutet.

Stipendiat är skyldig att, efter överenskommelse med institutets direktör, i viss utsträckning vara behjälplig i samband med skilda arbetsuppgifter inom verksamheten (visningar för besökande grupper, medverkan vid undervisning och dylikt). Härvid bör stipendiatens egna studiesyften i möjligaste mån tillgodoses. Stipendiat förväntas hålla seminarium på institutet och skall inom ett halvår efter stipendietidens slut till sekreteraren i styrelsen (se e-postadress nedan) inkomma med en kort redogörelse för sina inom stipendietiden bedriva studier och resultat.

Till ansökan bifogas styrkta kopior av merithandlingar, en forskningsplan (se ovan) samt i förekommande fall intyg från handledare, Ansökan görs på särskild blankett som tillsammans med bilagor som ett (1) dokument i pdf-format med e-post till styrelsens kansli Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen senast den 19 januari 2020. Använd efternamn, stipendium samt årtal som rubrik på både e-postmeddelandet och dokumentet (t.ex. Andersson_FILOLOGI/konstvetenskap_2020).

Frågor kring stipendievillkoren kan ställas till institutets direktör Ulf R. Hansson ( Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen ) eller till styrelsens sekreterare Lena Larsson Lovén ( Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen ).

Nya publikationer

Topoi, topographies and travellers

Papers of a conference at the Swedish Institute for Classical Studies in Rome, 10–12 November 2016

Edited by Stefano Fogelberg Rota & Anna Blennow

Projects & Seminars 6 The Swedish Institute in Rome 2019

 

Institutet på facebook

Urbis är online!

Svenska Rominstitutets Vänner

The Valle Giulia Dialogues

You are here: Stipendier Aktuella utlysningar Det större filologiska/konstvetenskapliga stipendiet vid svenska institutet i rom 2020-21