www.isvroma.it

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

DET STÖRRE ARKEOLOGISKA STIPENDIET VID SVENSKA INSTITUTET I ROM 2020-21

Styrelsen för Svenska institutet i Rom ledigförklarar härmed ett stipendium avsett för masterstuderande, doktorand eller nydisputerad som ägnar sig åt vetenskapligt studium inom antikens kultur och samhällsliv eller närliggande ämne. För nydisputerad gäller en tidsgräns om fem år efter disputationen. Sökande som inte innehaft stipendiet tidigare äger företräde framför den som tidigare har uppburit det.

Till ansökan skall fogas en utförlig beskrivning av den sökandes forskningsprojektet (dock max 3 sidor) och denna utgör grund för bedömningen av de sökande. Bedömningskriterierna skall vara projektets kvalitet och genomförbarhet samt Rom-/Italienvistelsens relevans för projektet.Vid lika bedömning ges doktorand företräde.

Stipendiesumman är på 50.000 kr för fyra månader, 55.000 för fem månader och 60.000 för sex månaders vistelse. Möjlighet till förlängd vistelse vid institutet på egen bekostnad kan vara möjlig.

Stipendiet utdelas för läsåret 2020-21 med början tidigast den 1 september 2020. Stipendietiden skall vara den i ansökan angivna (fyra, fem eller sex månader) under vilken stipendiaten har rätt att fritt disponera bostad på institutet. Det är önskvärt att stipendietiden sammanfaller med den arkeologiska kursen under senare delen av vårterminen 2021.

Stipendiat är skyldig att, efter överenskommelse med institutets direktör, medverka vid undervisning och dylikt i viss utsträckning samt vara behjälplig i samband med skilda arbetsuppgifter inom verksamheten ( exempelvis visningar för besökande grupper). Härvid bör stipendiatens egna studiesyften i möjligaste mån tillgodoses. Stipendiat förväntas hålla seminarium på institutet och skall inom ett halvår efter stipendietidens slut till sekreteraren i styrelsen (se adress nedan) inkomma med en kort redogörelse för sina inom stipendietiden bedriva studier och resultat.

Till ansökan bifogas styrkta kopior av merithandlingar, en forskningsplan (se ovan) samt i förekommande fall intyg från handledare, Ansökan görs på särskild blankett som tillsammans med bilagor som ett (1) dokument i pdf-format med e-post till styrelsens kansli Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen senast den 19 januari 2020. Använd efternamn, stipendium samt årtal som rubrik på både e-postmeddelandet och dokumentet (t.ex. Andersson_ARKEOLOGI_2020).

Frågor kring stipendievillkoren kan ställas till institutets direktör Ulf R. Hansson Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen ) eller till styrelsens sekreterare Lena Larsson Lovén ( Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen ).

Institutets seminarier 2020

Research Seminar

Torsdag 23 januari kl. 17.00

Johan Vekselius (Postdoktor vid Stockholms Universitet, Antikens kultur och samhällsliv): En populismens historia i antikens Rom: plebs, popularer, populus. Eller: folk, folklighet, den folklige

Kan och borde vi prata om populism i antikens Rom? Jag anser det, men innan vi når dit måste vi första veta vad populism är. Något som är en kontroversiell fråga med starkt normativa dimensioner. Jag presenterar därför en översikt av populismen som historiskt fenomen och teoretiskt koncept, huvudsakligen baserat på statsvetenskaplig forskning. Olika definitioner diskuteras och jämkas i det att en arbetsdefinition presenteras. Denna ger för handen att populism visst kan uppstå i politiska system som varken är demokratiska eller representativa. Därefter driver jag en tes om att en populistisk ideologi och praktik karaktäriserade antikens Rom politiska system, ifrån den dimmiga kungatiden med ”tyranniska kungar (enligt grekisk modell), över republikens plebs och popularer, till kejsartiden då populistiska strategier var en integrerad del av kejsarollen.

 

Läs mer  

notera


The C.M. Lerici Foundation provides cultural and scientific exchange between Sweden and Italy.
Apply for grants and scholarships!

 

Nya publikationer

Institutet på facebook

Urbis är online!

Svenska Rominstitutets Vänner

The Valle Giulia Dialogues

You are here: Stipendier Aktuella utlysningar Det större arkeologiska stipendiet vid Svenska Institutet i Rom 2020-21