www.isvroma.it

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Det större allmänna stipendiet vid Svenska Institutet i Rom HT 2018 - Inriktning kulturvård

 

DET STÖRRE ALLMÄNNA STIPENDIET VID SVENSKA INSTITUTET I ROM HT 2018 - INRIKTNING KULTURVÅRD

Styrelsen för Svenska institutet i Rom ledigförklarar härmed ett stipendium i första hand avsett för masterstuderande, doktorand eller nydisputerad som ägnar sig åt vetenskapligt studium inom kunskapsområdet kulturvård. I det fall behörig sökande från kulturvård saknas behandlas även ansökningar från andra ämnen. För nydisputerad gäller en tidsgräns om fem år efter disputationen. Sökande som inte innehaft något av institutets större stipendier tidigare äger företräde.

Till ansökan skall fogas en projektbeskrivning (max 3 sidor) och denna utgör grund för bedömningen av de sökande. Bedömningskriterierna skall vara projektets kvalitet och genomförbarhet samt Rom-/Italienvistelsens relevans för projektets genomförbarhet. Stipendiesumman är på 50 000 kr och avser fyra månaders vistelse vid institutet.

Stipendiet utdelas för höstterminen 2018 med början tidigast den 1 september 2018 och kan som längst disponeras t.o.m. 15 januari 2019. Stipendietiden skall vara den i ansökan angivna under vilken stipendiaten har rätt att rätt disponera bostad på institutet. Stipendiat är skyldig att, efter överenskommelse med institutets direktör, i viss utsträckning vara behjälplig i samband med skilda arbetsuppgifter inom verksamheten (demonstrationer/visningar/presentationer, medverkan vid undervisning och dylikt). Härvid bör stipendiatens egna studiesyften i möjligaste mån tillgodoses. Stipendiat förväntas hålla ett seminarium på institutet och skall inom ett halvår efter stipendietidens slut inkomma med en kort redogörelse för sina inom stipendietiden bedriva studier och resultat.

Till ansökan bifogas styrkta kopior av merithandlingar, en forskningsplan (se ovan) samt i förekommande fall intyg från handledare. Ansökan görs på särskild blankett (hamta word - pdf) vilken tillsammans med bilagor skickas som ett (1) dokument i pdf-format med e-post till styrelsens kansli:  Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen senast den 6 april 2018.

Använd efternamn, stipendium samt årtal som rubrik på både e-postmeddelandet och dokumentet (t.ex. Andersson_Kulturvård_2018).

Frågor kring stipendievillkoren kan ställas till institutets direktör Kristian Göransson ( Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen ) alt. på nedanstående telefonnummer, eller till styrelsens sekreterare Lena Larsson Lovén ( Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen ).

2018-03-12

Institutet på facebook

Urbis är online!

Svenska Rominstitutets Vänner

The Valle Giulia Dialogues

You are here: