www.isvroma.it

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

STÖD INSTITUTET!

Vill du stödja svensk humanistisk forskning och utbildning? I så fall är en donation till Rominstitutet ett utmärkt alternativ! Här bedrivs sedan snart ett sekel förstklassig forskning och utbildning i klassisk arkeologi, konsthistoria, latin, arkitektur, restaureringskonst, m.m. Genom sin mångvetenskapliga profil och vidsträckta lokala och internationella kontaktnät är institutet en unik arbets- och mötesplats för svenska forskare och internationella samarbetsprojekt. Här kompletteras de svenska universitetens utbildning med kurser och möjligheter som inte ges, och inte kan ges, i Sverige.

Institutets verksamhet finansieras huvudsakligen ett årligt statsanslag, men institutet är också beroende av donationer. Kostnadsutvecklingen i Italien de senaste åren i kombination med en högre eurokurs har gjort att avgifter för el, vatten och värme ökat. Dessa kostnader har vi små möjligheter att påverka och de  hotar att urholka den vetenskapliga kärnverksamheten. Vi tvingas dra ned på kostnaderna för institutets kurser, speciellt de på dyra men nödvändiga exkursionerna, liksom på stipendierna för forskning och utbildning. Även nödvändiga investeringar i utrustning och apparatur skjuts på framtiden och riskerar på sikt att helt utebli.

Donationer av alla storlekar mottas därför med största tacksamhet. Eventuella bidrag kan vara ospecificerade, för institutets verksamhet i allmänhet, eller öronmärkta för olika ändamål. Den som vill stödja något speciellt ämnesområde eller verksamhet kan ange detta (t.ex. kursstipendier till studerande), eller rikta sitt bidrag till någon redan existerande fond. Exempelvis Torgil Magnusons minnesfond, som inrättades vid dennes bortgång 2015 med syfte att stödja i första hand den konstvetenskapliga verksamheten vid institutet.

Institutets bibliotek är ett högklassigt forskningsbibliotek inom institutets huvudområden arkeologi, antikens historia samt konst- och arkitekturhistoria med närmare 70 000 volymer. Här behövs alltid medel, särskilt som prenumerationerna på internationella tidskrifter under de senaste decennierna skjutit alltmer i höjden.

Bidrag till institutet och dess verksamhet kan sättas in direkt på Svenska institutets i Rom svenska bankgirokonto 5279-4427. Ifråga om större belopp och/eller särskilda önskemål bör dock i förväg rådgöras med institutets direktör. Influtna medel förvaltas av institutets kansli i Stockholm och belastas inte med några avdrag för förvaltningskostnader.

Särskilt stora donationer förevigas i stentavlorna på institutets cortile. Här fogas ännu ett namn till raden av institutets välgörare.

Foto Lars Berggren 2017.

AKTUELLT

 • Den konstvetenskapliga kursen ges inte höstterminen 2018. Nästa kurstillfälle är höstterminen 2019. Kursen ges i samarbete med Stockholms universitet och intresserade ombeds kontakta Sabrina Norlander Eliasson för vidare upplysningar: sabrina.norlander.eliasson@arthistory.su.se.

   
 • Stiftelsen Fondazione Famiglia Rausing utdelar bidrag för avancerad humanistisk forsking i Italien

  läs mer

   
 • Italiens statliga institut för grafik (Istituto Centrale per la Grafica) i Rom ledigförklarar tack vare ett projektsamarbete med Svenska Institutet i Rom fem vistelsestipendier för svenska studenter och forskare. Stipendiaterna erbjuds fritt deltagande i kurser vid Istituto Centrale per la Grafica om teckning och gravyr på både nybörjar- och avancerad nivå under en eller två veckor. För information om stipendierna och ansökningsförfarandet se:
  http://itp.dger.beniculturali.it/
  http://itp.dger.beniculturali.it/icg/
  http://itp.dger.beniculturali.it/regulations/

   

Nya publikationer

Institutet på facebook

Urbis är online!

Svenska Rominstitutets Vänner

The Valle Giulia Dialogues

You are here: Om institutet Stöd Institutet