www.isvroma.it

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Utgrävningskampanj i Francavilla 2017

Ovärderliga för projektet var de två lokala erfarna arbetare vilka –liksom föregående säsong – utförde grovarbetet. Nytt för 2017 var att vi beredde plats åt två svenska studenter i antikens kultur och samhällsliv, Emelie Byström från Stockholms universitet och Christian Stelius från Lunds universitet. Möjligheten att ge studenter fältpraktik är ett viktigt syfte med projektet, vid sidan av de vetenskapliga målen. För mätningen svarade liksom under 2016 Stephen Kay från The British School at Rome. Projektet fick under de sista dagarna i fält besök av Jari Pakkanen, dåvarande direktören för Finlands Atheninstitut, som med en drönare utförde fotografering av det utgrävda området samt gjorde en 3D-modell av detsamma.

 

 

Parallellt med grävarbetet tvättades all keramik under säsongen och materialet gicks sedan igenom i början av mars 2018 av Kristian Göransson. En preliminärrapport är under utarbetande och den keramiska repertoaren visar på en stark dominans av kärl associerade med mat och dryck. Ett stort antal dryckesbägare hittades, särskilt s.k. joniska koppar, kylikes och skyphoi, merparten svartglaserade och sannolikt lokalt tillverkade, men flera exemplar är troligen attiska. Amforor från Korinth, Magna Graecia och Egeiska havet berättar om vittgående handelskontakter.

Från vänster Monica Nilsson, Christian Stelius, Kristian Göransson, Emelie Byström och Henrik Boman.

 

Arbetet i Francavilla kunde genomföras tack vare generöst stöd av Stiftelsen Gihls fond vid Kungl. Vitterhetsakademien och Fondazione Famiglia Rausing. Institutet är mycket tacksamt för detta värdefulla stöd. Vi vill också framföra ett varmt tack till vår samarbetspartner Dr Maria Costanza Lentini och Parco Archeologico di Naxos genom parkens direktör arkitekt Vera Greco, samt Francavillas kommun, särskilt borgmästaren Vincenzo Pulizzi för all praktisk hjälp och uppmuntran. Tack även till Hotel Palladio i Giardini-Naxos för generöst stöd och hjälp med boende.


Kristian Göransson 

Utgrävningskampanj i Francavilla 2016

Institutet lät i januari 2016 göra en geofysisk undersökning av området som reserverats för utgrävning i samarbete med geofysiker från The British School at Rome. Fältet mättes in med totalstation och undersöktes med markradar. Höstens utgrävning pågick i endast tre veckor med en mindre grupp arkeologer och arbetare i syfte att kontrollera de resultat som den geofysiska undersökningen antydde för att underlätta planering av kommande arbete. Ett område på 25 kvadratmeter öppnades och vi grävde oss ned nästan 2 meter. De översta lagren innehöll blandat material, särskilt skärvor av medeltida och senare perioders majolika och tegel. Längre ned påträffades material från 400-talet f.Kr. i form av attisk svartglaserad keramik och en stenpackning som vi hoppas kunna undersöka vidare.

Utgrävningen visade därmed med all önskvärd tydlighet att området var bebott under klassisk tid och att den antika staden har fortsatt åt detta håll, d.v.s. norrut. Om erforderliga medel erhålls har institutet har för avsikt att nästa år fortsätta utgrävningen i Francavilla.

Svenska Institutet i Rom har nyligen avslutat den första utgrävningskampanjen i Francavilla di Sicilia inom ramen för det fyraåriga utgrävningstillstånd som Siciliens antikvariska myndighet utfärdat. Undersökningarna äger rum på ett fält intill Palazzo Cagnone, ett 1600-talspalats i kommunal ägo mitt i staden, och utförs i samarbete med Parco Archeologico di Naxos och Francavillas kommun

Institutet lät i januari 2016 göra en geofysisk undersökning av området som reserverats för utgrävning i samarbete med geofysiker från The British School at Rome. Fältet mättes in med totalstation och undersöktes med markradar. Höstens utgrävning pågick i endast tre veckor med en mindre grupp arkeologer och arbetare i syfte att kontrollera de resultat som den geofysiska undersökningen antydde för att underlätta planering av kommande arbete. Ett område på 25 kvadratmeter öppnades och vi grävde oss ned nästan 2 meter. De översta lagren innehöll blandat material, särskilt skärvor av medeltida och senare perioders majolika och tegel. Längre ned påträffades material från 400-talet f.Kr. i form av attisk svartglaserad keramik och en stenpackning som vi hoppas kunna undersöka vidare. Utgrävningen visade därmed med all önskvärd tydlighet att området var bebott under klassisk tid och att den antika staden har fortsatt åt detta håll, d.v.s. norrut. Om erforderliga medel erhålls har institutet har för avsikt att nästa år fortsätta utgrävningen i Francavilla.<

Francavilla di Sicilia ligger i den mycket bördiga Alcantaradalen endast 20 km från Siciliens östkust, skyddad av Peloritanibergen i norr, Nebrodibergen i väster och Etna i söder. I staden gjordes 1979 uppmärksammade fynd från en votivdepå tillhörande en arkaisk helgedom till Demeter och Persefone i form av terrakottareliefer, pinakes, av lokrisk typ. Under 1980-talet och fram till 2000-talets början företogs sporadiska utgrävningar i staden i samband med hus- eller vägbyggen. 2003 exproprierades privat mark och under åren 2003-2004 kunde mer omfattande utgrävningar utföras av Siciliens antikvariska myndighet, Assessorato Regionale dei Beni Culturali. I tidigare forskning har det spekulerats kring huruvida Francavilla är platsen för den antika staden Kallipolis. Denna stad omnämns av Strabon (6.2.6 (C 272)) som en subkoloni till Naxos, men den var övergiven när Strabon skrev i början av första århundradet e.Kr. De övergripande målen med det svenska projektet är att det skall sprida ljus över frågan om vilket förhållande staden kan ha haft till Naxos, när staden grundades och i förlängningen om Francavilla går att identifiera med Kallipolis. Ett mer konkret mål med projektet  är att undersöka den antika stadens utbredning och stadsplan. Husgrunder frilagda i tidigare utgrävningar i staden uppvisar stora likheter i murteknik med byggnader i Naxos som uppfördes efter Hieron I:s återuppbyggnad av staden 476 f.Kr.

Medverkande i 2016 års fältarbete: Från institutet medverkade projektledaren tillika institutets direktör Kristian Göransson, forskarlektor Henrik Boman och arkeolog Monica Nilsson. Mätansvarig var Stephen Kay från The British School at Rome. Grävarbetare var Giuseppe Miceli och Giovanni Da Campo. Schaktning och grävning med maskin i början av arbetet utfördes av Carmelo Da Campo.

Tack

Arbetet i Francavilla kunde genomföras tack vare generöst stöd av Stiftelsen Enboms fond vid Kungl. Vitterhetsakademien och Fondazione Famiglia Rausing. Institutet är mycket tacksamt för detta värdefulla stöd. Vi vill också framföra ett varmt tack till vår samarbetspartner Dr Maria Costanza Lentini och Parco Archeologico di Naxos genom parkens direktör arkitekt Vera Greco, samt Francavillas kommun, särskilt borgmästaren Dr Pasquale Monea för all praktisk hjälp och uppmuntran. Tack även till Hotel Palladio i Giardini-Naxos för generöst stöd.

 

 

 

Länk till artikel om utgrävningen i lokalpressen:

http://www.gazzettinonline.it/2016/12/03/francavilla-un-pavimento-nel-sottosuolo_69315.html

notera


The C.M. Lerici Foundation provides cultural and scientific exchange between Sweden and Italy.
Apply for grants and scholarships!

 

Nya publikationer

Institutet på facebook

Urbis är online!

Svenska Rominstitutets Vänner

The Valle Giulia Dialogues

You are here: Forskning Forskningsprojekt Sicilien Francavilla di Sicilia