www.isvroma.it

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Johan Eriksson

Foto Johan ErikssobUnder 1400-talet etableras nya former av visuella perspektiv för att på olika sätt skapa illusion, öppna upp bildytan och skapa nya verklighetsnivåer. Det centrala är det matematiskt beräknade ”perspectiva artificialis” som i något varie rande versioner beskrivs av teoretiker och konstnärer som Leon Battista Alberti, Piero della Francesca och Leonardo Da Vinci. Dessa matematiska perspektivmetoder kom med tiden att bli normgivande för 1400- och 1500-talets bildvärldar. En central tanke i både teoribildningen och praktiken är att skapa illusioner och nya virtuella världar, något som transformeras in i motreformationens plafondmåleri. Därmed är grunden för dagens digitala 3D-världar lagd. De målade centralperspektiven förebådar nämligen moderna uppfattningar om blicken, subjektet, evigheten och det paradigm som alltjämt är gällande inom da gens digitala bildvärldar. Projektet syftar således till att analysera renässansens visuella kommunikation med fokus på perspektivkonstruktioner, rumsgestaltningar och narrativ i relation till tidens bildteori. Studien bygger på ett antal fallstudier som sätts in i ett större sammanhang med ett större referensmaterial och som ställs mot tidens teoribildning kring ”perspectiva artificialis”. Fallstudierna behandlar Studiolon i Urbino, Sala dei Palafrenieri i Palazzo Lancellotti och Sacro Monte di Varallo.

During the 15th century new forms of visual perspective were established in various ways to create the illusion of three dimensional space and to create new levels of reality. The key is the mathematically calculated "perspectiva artificialis" as it was described by theorists and artists such as Leon Battista Alberti, Piero della Francesca and Leonardo Da Vinci. These mathematically constructed linear perspectives with time became the norm for 15th and 16th century imagery. A central idea in both theory and practice was to create illusions and new virtual worlds, which were transformed into the painted ceilings of the Counter-Reformation. Thus, the basis for today s digital 3D worlds were laid.The painted linear perspectives foreshadows new notions of the gaze, the subject,the eternity and the paradigms that are still valid in today s digital imagery. The project thus aims to analyze the visual communication of the Renaissance with a special focus on perspective constructions, illusions and narrative in relation to the contemporary image theory. The study is based on a number of case studies that are inserted into the larger context and set against theories of and about "perspectiva artificialis". The case studies include The Urbino studiolo, the Sala dei Palafrenieri in Palazzo Lancellotti, and the Sacro Monte di Varallo.

Nya publikationer

Opuscula 11 (2018)

 

Andra publikationer

 

Institutet på facebook

Urbis är online!

Svenska Rominstitutets Vänner

The Valle Giulia Dialogues

You are here: Home