www.isvroma.it

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Svenska Institutet i Rom har sedan bildandet 1925 ägnat sig åt att studera de antika kulturerna i Italien. Forskningen inom antikens kultur och samhällsliv kan grovt indelas i de fyra områdena italisk förhistoria, staden Roms topografi, Pompeji och kulturarvet från antiken.

Studiet av det centrala Italiens förhistoriska kulturer, främst de etruskiska och latinska, har länge stått i centrum för institutets verksamhet. Institutets första utgrävning skedde i den latinska staden Ardea söder om Rom på 1930-talet. Efter andra världskriget skedde en dramatisk ökning av institutets arkeologiska aktivitet, med epokgörande utgrävningar av främst de etruskiska städerna San Giovenale och Acquarossa, och den förhistoriska platsen Luni sul Mignone under åren 1956-78, samt en samnordisk utgrävning i Ficana söder om Rom 1976-78. Därefter har mer begränsade fältundersökningar gjorts, främst i form av ytinventeringar och flygfotografering. 

Institutet har även under lång tid bedrivit forskning om den antika staden Rom med omnejd. En studie av Roms republikanska stadsmur följdes på 1950-talet av utgrävningar av Forum Romanums äldsta faser. Det svenska intresset för Rom rör främst stadens utveckling under seklerna före och efter vår tideräknings början, vilket på 1980-talet ledde till samnordiska undersökningar vid Castor och Pollux-templet på Forum Romanum. I stadens ytterområden genomfördes undersökningar i kejsarvillan i Prima Porta utmed Via Flaminia och en villa på Nemisjöns sluttning. Forskningsprojektet Via Tiburtina, som studerar vägen mellan Rom och Tivoli, är ett tvärvetenskapligt projekt kring stadsutveckling ur flera historiska perspektiv. Det rurala landskapet kring Rom studeras med fokus på dess kulturhistoria inom den pastorala ekonomin. 

År 2000 påbörjade institutet en undersökning av ett kvarter i staden Pompeji, bevarat för eftervärlden genom ett vulkanutbrott år 79 e.Kr. Projektet kan ses som en utveckling av institutets tidigare forskning om romersk topografi, men berör även kulturarvs- och konserveringsfrågor. 

Under de senaste åren har institutet kommit att fokusera mer på frågor kring kulturarv och antikreception, d.v.s. hur antiken uppfattades under senare epoker, särskilt under modern tid. Inom detta område har institutet bedrivit forskning i frågor som rör bevarandet, förmedlingen och förståelsen för de antika lämningarna och kulturerna i dagsläget. 

 

Nya publikationer

Annual of the Swedish Institutes at Athens and Rome, vol. 9, 2016

 

Andra publikationer

 

Institutet på facebook

Urbis är online!

Svenska Rominstitutets Vänner

The Valle Giulia Dialogues

You are here: Antikens kultur och samhällsliv